Analiza Fundamentalna

Analiza fundamentalna jest jedną z głównych technik analizy rynku kapitałowego, która zajmuje się badaniem danych historycznych dotyczących stanu gospodarki, branż i przedsiębiorstw oraz ich wykorzystaniem w celu określenia przyszłego funkcjonowania rynków oraz wyceny poszczególnych spółek.

Dla inwestorów analiza fundamentalna, obok analizy technicznej, jest podstawową drogą do budowy własnej strategii inwestycyjnej, dająca szansę na zyskowne inwestowanie.

Podstawowym narzędziem inwestora wykorzystywanym w analizie fundamentalnej, jest analiza wskaźnikowa dokonywana głównie na podstawie rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych spółek, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Dla większości inwestorów analiza tych dokumentów to pracochłonne i trudne zadanie. Nawet profesjonalny analityk jest w stanie w sposób odpowiedzialny analizować w sposób systematyczny materiały i dokumenty dotyczące maksymalnie kilkunastu spółek.

 


 

Aby przeprowadzona analiza była możliwie jak najbardziej skuteczna, zadanie to należy koniecznie uprościć. Najlepiej poprzez ograniczenie liczby analizowanych spółek w drodze ich selekcji, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. Bez większego ryzyka, naśladując Warena Buffeta można przyjąć, że dla inwestora, istota analizy fundamentalnej na rynku akcji sprowadza się do poszukiwania niewielkiej liczby spółek o mocnych fundamentach finansowych, prowadzonych przez godne zaufania zarządy oraz takich, które może on nabyć po rozsądnej cenie.

 1. Ocena fundamentów finansowych spółki

  1. Rentowność
  2. Płynność
  3. Przepływy pieniężne (cash flow)
  4. Zarządzanie kapitałem obrotowym
  5. Zarządzanie długiem
 1. Kryteria oceny zarządu spółki

 2. Wycena wartości rynkowej spółki

   1. Metoda porównawcza (wskaźnikowa)
   2. Metoda dochodowa DCF (zdyskontowane przepływy pieniężne)

   Artykuły: