Tydzień na rynkach: Polskie 10 lat w Unii.

„Dekadę temu Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami stała się członkiem Unii Europejskiej. Było to możliwe dzięki naszej tytanicznej pracy nad spełnieniem kryteriów. Nie weszliśmy do Unii na kredyt czy za piękne oczy. Przeprowadziliśmy głębokie reformy i zmiany w naszym kraju, wręcz urządziliśmy go od nowa. W ciągu zaledwie kilkunastu lat zbudowaliśmy demokrację i wolny rynek – dwa filary na których opiera się zjednoczona Europa” – napisał Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski z okazji przypadającej pierwszego maja 10 rocznicy przystąpienia Polski do UE w swym artykule pt. „Dobrze wykorzystana szansa”. Z okazji tej rocznicy Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało raport „Polskie 10 lat w Unii”, z której wynika jednoznacznie, że potrafiliśmy bardzo dobrze wykorzystać szanse związane z członkostwem w UE.

Zdaniem autorów raportu Polska ewoluowała z kraju patrzącego na Unię przez pryzmat interesów narodowych w państwo w coraz większym stopniu biorące odpowiedzialność za losy projektu europejskiego. Polskie członkostwo w UE miało pozytywny wpływ na wyniki gospodarcze naszego kraju. W ciągu dekady w Polsce nastąpiła wyraźna poprawa podstawowych wskaźników społeczno-ekonomicznych. Polska najlepiej wykorzystała szanse stwarzane przez członkostwo spośród państw, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r. Staliśmy się liderem wzrostu gospodarczego osiągając najlepsze wyniki nie tylko wśród państw naszego regionu, ale także w całej UE i to w czasach kryzysu gospodarczego. Produkt krajowy brutto w latach 2003-2013 wzrósł w Polsce o 49 %, wobec 27 % w krajach UE-9 oraz 11 % w krajach UE-27. Inwestycje zagraniczne w Polsce w 2003 r. wyniosły 207 mld zł, a w 2013 r. – 759 mld zl. Eksport do UE w 2003 r. wyniósł 208 mld zł, a w 2013 r. – 639 mld zł. Szybsze tempo rozwoju w porównaniu z innymi państwami sprawiło, że PKB na osobę w stosunku do średniej krajów UE-27 wzrósł z 48,8 % w 2003 r. do 68 % w 2013 r. Zdecydowanie spadło bezrobocie i skala ubóstwa. W ciągu 10 lat członkostwa powstały dwa miliony nowych miejsc pracy. W 2003 r. bezrobocie wynosiło 20,0 %, a w 2013 r. – 13,4 %. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zmniejszyła się o 7 mln, a 1,3 mln osób udało się wyjść z ubóstwa.

Analiza obecności Polski w UE pokazuje, że potrafiliśmy umiejętnie wykorzystać członkostwo dla skutecznej realizacji strategicznych interesów narodowych. Wpłaciliśmy do budżetu Unii 125,4 mld zł, a otrzymaliśmy 375,9 mld zł. Od 2009 r. Polska jest największym beneficjentem netto unijnego budżetu. W ciągu 10 lat członkostwa, po opłaceniu składek, otrzymaliśmy netto łącznie aż 250,5 mld złotych. Oznacza to, że za każdą złotówkę wpłaconą do budżetu UE, Polska otrzymała z powrotem trzy złote. Zastrzyk finansowy w postaci funduszy unijnych pozwolił na wzrost nakładów inwestycyjnych, głębokie zmiany strukturalne i przyspieszenie tempa modernizacji kraju. Największym beneficjentem obecności w Unii stała się polska wieś. Wsparcie dla rolników stanowiło 1/3 wszystkich uzyskanych funduszy i wyniosło – 117 mld zł. Polsce udało się zbudować sprawne instytucje zapewniające stabilność gospodarki, m.in. niezależny bank centralny, Komisję Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Efektywny nadzór nad sektorem bankowym pozwolił uniknąć pułapek związanych ze swobodą przepływu kapitału. Polska bardzo dobrze wykorzystała też szanse, które oferuje rynek wewnętrzny UE z jego czterema swobodami: przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Staliśmy się częścią największego obszaru wolnego handlu na świecie, który obejmuje 500 mln konsumentów i 20 mln firm. Swobodny przepływ towarów zaowocował bezprecedensowym sukcesem firm, które w ciągu 10 lat wyeksportowały do UE towary o wartości prawie 3,5 bln złotych. Przedsiębiorcy zamienili 13,5 mld złotych deficytu w handlu z krajami UE w 2003 r. (-2% PKB) w imponującą nadwyżkę handlową, sięgającą ponad 100 mld złotych w 2013 r. (6% PKB). Dzięki wejściu Polski do UE Polacy mają dostęp do rynków pracy innych państw członkowskich oraz korzystają z europejskich zasad zabezpieczenia społecznego .Wpływ migracji Polaków na sytuację społeczno-gospodarczą w kraju był na pewno istotny, ale jego dzisiejszy bilans jest stosunkowo trudny do oszacowania i niejednoznaczny.

10 lat temu Polacy nie zaliczali się do najbardziej proeuropejskich obywateli Unii. Tuż przed akcesją, tylko 42% Polaków przewidywało, że członkostwo będzie dla Polski doświadczeniem pozytywnym. Polski euroentuzjazm rósł systematycznie, z roku na rok, wraz ze świadomością korzyści, które Polska odnosi z powodu obecności w UE. Dziś poparcie Polaków dla Unii jest bardzo wyraźne we wszystkich grupach społecznych i wiekowych. To pokazuje jak daleką drogę przeszliśmy jako naród w ciągu ostatniej dekady – konkluduje raport.

Gospodarka

Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w I kwartale 2014 roku o 0,1 % w ujęciu zanualizowanym k/k – podał Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu. Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w I kwartale 2014 roku o 1,2 % w ujęciu zanualizowanym k/k. W IV kwartale 2013 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 2,6 % w ujęciu zanualizowanym k/k.

Wskaźnik aktywności w przemyśle amerykańskim wzrósł w kwietniu do 54,9 pkt. z 53,7 pkt. w poprzednim miesiącu – podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 54,3 pkt. Poziom 50 pkt. przy oznaczaniu wskaźnika aktywności stanowi granicę pomiędzy rozwojem a spadkiem w sektorze.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w kwietniu do 63,0 pkt. z 55,9 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 57,0 pkt.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w kwietniu wzrosła o 288 tys., podczas gdy w marcu wzrosła o 203 tys., po korekcie w górę ze 192 tys. To największy wzrost od stycznia 2012 r. Stopa bezrobocia w USA w kwietniu wyniosła 6,3 proc., wobec 6,7 proc. w marcu 2014 r. To najniższy odczyt stopy bezrobocia od sierpnia 2008 r. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się stopy bezrobocia w USA na poziomie 6,6 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 218 tys.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 14 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 344 tys. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 320 tys.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów publikowany przez Conference Bard spadł w kwietniu do 82,3 pkt. z 83,9 pkt. w poprzednim miesiącu po korekcie. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 83,2 punktów. Raport Conference Board powstaje na podstawie danych zebranych w 5.000 gospodarstw domowych

W lutym indeks S&P/Case-Shiller dla 20 największych amerykańskich metropolii, obrazujący zmiany cen nieruchomości w tych metropoliach, wzrósł o 12,9% w relacji rocznej. Oznacza to obniżenie dynamiki wzrostu w stosunku do stycznia, gdy indeks ten rósł o 13,2% r/r. Opublikowane dane okazały się lepsze od prognoz. Rynkowy konsensus zakładał wzrost na poziomie 13% r/r.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 11,8% w marcu, co oznacza, że nie zmieniła się od listopada ub.r. Konsensus rynkowy wynosił 11,9%. W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł w marcu br. 10,5% wobec 10,5% w poprzednim miesiącu. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.
Według końcowych danych Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI sektora przemysłowego strefy euro wzrósł do 53,4 pkt w kwietniu z 53,0 pkt przed miesiącem.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 53,3 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności.

Według końcowych danych Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego sektora przemysłowego wzrósł do 54,1 pkt w kwietniu z 53,7 pkt przed miesiącem. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 54,2 pkt.

Według końcowych danych Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 51,2 pkt. wobec 52,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 50,9 pkt.

W kwietniu 2014 indeks PMI dla polskiego przemysłu, jaki wspólnie publikuje Markit Economics oraz bank HSBC (wskaźnik HSBC PMI Polskiego Sektora Przemysłowego), spadł do 52 z 54 pkt. miesiąc wcześniej. Jeszcze w lutym indeks ten miał wartość 55,9 pkt., co było najwyższym odczytem od grudnia 2010 roku. Kwietniowy odczyt na poziomie 52 pkt. jest najniższą wartością indeksu PMI od lipca 2013 roku, gdy miał on wartość 51,1 pkt. Spadek indeksu PMI związany jest ze spadkiem nowych zamówień eksportowych. W danych widać mniejszy popyt płynący z rynków europejskich oraz jednoczesny wpływ napięć politycznych na linii Ukraina-Rosja. Opublikowane dane mocno rozczarowały. Mediana prognoz ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera wynosiła 54,3 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w kwietniu 50,4 pkt. wobec 50,3 pkt. miesiąc wcześniej – podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. Analitycy szacowali PMI na 50,5 pkt.

Akcje, obligacje, waluty i surowce

W ostatni czwartek S&P 500 uzyskał na zamknięciu 1881 pkt, wobec 1863 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,0 %). Niemiecki DAX na koniec tygodnia osiągnął 9556 pkt., wobec 9402 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,6 %). Warszawski indeks WIG, zakończył tydzień na poziomie 51782 pkt, wobec 51498 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,6 %).

W ostatni czwartek rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 2,660 % wobec 2,671 w ubiegłym tygodniu ( spadek o 0,4 %). Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski w ostatni piątek wyniosła 4,069 % wobec 4,133 na koniec ubiegłego tygodnia (spadek o 1,5 %).

Zamknięcie EUR/USD na koniec tygodnia wypadło na poziomie 1,387 USD wobec 1,383 USD na koniec poprzedniego (wzrost o 0,3 %). Kurs USD/PLN, wyniósł na zamknięciu 3,03 PLN, wobec 3,04 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,3 %) . W ostatni piątek kurs EUR/PLN wyniósł 4,20 PLN, wobec 4,21 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,2 %).

W ostatni piątek w Londynie ropa Brent kosztowała 108,7 USD za baryłkę, wobec 109,4 USD za baryłkę na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,6 %) Za tonę miedzi na koniec tygodnia płacono 6722 USD, wobec 6764 USD na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,6 %). Cena złota w na zakończenie tygodnia wyniosła 1300 USD za uncję, wobec 1303 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,2 %). Cena srebra wyniosła w ostatni piątek 19,50 USD za uncję, wobec 19,68 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,9 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Porozumienie w sprawie budżetu Po nieudanym spotkaniu przywódców Unii Europejskiej w sprawie budżetu na lata 2014 – 2020 w...
  2. Tydzień na rynkach: Rynki wschodzące nadal w odwrocie. Zła passa krajów rozwijających się trwa nadal. Już wiosną ubiegłego roku, gdy Fed wspomniał o...
  3. Tydzień na rynkach: Ożywienie dotarło do Polski Oczekiwane ożywienie polskiej gospodarki staje się faktem. Opublikowany w minionym tygodniu wskaźnik HSBC PMI dla...
  4. Tydzień na rynkach: Gospodarka USA przyspiesza Gospodarka Stanów Zjednoczonych to największa gospodarka na świecie. Wartość PKB USA w czerwcu 2013 r....
  5. Tydzień na rynkach: Prognoza gospodarcza OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w opublikowanym raporcie o przyszłości ekonomicznej świata (Economic Outlook)...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *