Metoda dochodowa DCF

Metoda DCF (ang. Discounted Cash Flow – zdyskontowane przepływy pieniężne)  – określenie wartości rynkowej spółki opiera się na założeniu, że jest ona sumą wartości przyszłych przepływów finansowych (dywidend, zysków, przepływów pieniężnych), zdyskontowanych, czyli pomniejszonych, odpowiednią stopą procentową.

Dyskontowanie pozwala sprowadzić przyszłą wartość przepływów finansowych do wartości bieżącej, która jest właśnie poszukiwaną wartością rynkową spółki. Obliczeń dokonuje się według następującego wzoru:

gdzie n oznacza liczbę okresów pomiędzy czasem przyszłego przepływu pieniężnego a czasem bieżącym

Sporządzenie wyceny wartości przedsiębiorstwa metodą DCF jest działaniem skomplikowanym, obejmującym wszystkie istotne zmienne ekonomiczne przedsiębiorstwa.

Trudności w stosowaniu technik dyskontowania przepływów finansowych pojawiają się m.in. przy ustalaniu danych wejściowych dotyczących: stopy wzrostu przyszłych przepływów finansowych i stopy dyskontowej.

Nawet niewielkie zmiany tych parametrów mają istotny wpływ na wynik oszacowania wartości rynkowej spółki. Przedstawiony wyżej wzór obliczania jest uproszczoną wersją równania, właściwą dla jednego przepływu finansowego odległego o n okresów dyskontowania.

Ponieważ najczęściej sumowanych jest wiele przepływów finansowych, w wielu okresach, to stosowany wzór obliczania wartości rynkowej spółki wymaga odpowiedniej modyfikacji.