Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia określa, jaki jest udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów spółki.

Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe zadłużenie firmy, a w konsekwencji najczęściej wyższe koszty obsługi długu. Wysoki poziom wskaźnika (powyżej 0,5) może być sygnałem informującym o nieracjonalnym zarządzaniu źródłami finansowania w spółce.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Zobowiązania przekraczające 2/3 aktywów mogą świadczyć o wysokim ryzyku utraty przez spółkę zdolności do obsługi zadłużenia. Wskaźnik ogólnego zadłużenia przekłada się na sposób traktowania firmy przez banki, przy ubieganiu się o kredyty na finansowanie działalności.

Przekroczenie 55 % wskaźnika zadłużenia, jest przez wiele z nich traktowane jako wzrost ryzyka kredytowego, co skutkuje ostrzejszymi warunkami przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych, a zwłaszcza w części określającej zabezpieczenie kredytu.

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Zobacz również:

  • Rentowność
  • Płynność
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Zarządzanie długiem