Wskaźnik bieżącej płynności

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik bieżącej płynności

Wskaźnik bieżącej płynności (current ratio) informuje ile razy majątek obrotowy jest większy lub mniejszy od zobowiązań krótkoterminowych.
Wskaźnik bieżącej płynności
Jest on ważny z punktu widzenia konieczności sprzedaży szybko zbywalnego majątku w celu pokrycia bieżących zobowiązań. Ma zatem szczególne znaczenie dla wypłacalności spółki, zwłaszcza w okresie gorszej koniunktury. Uważa się, że rozsądny przedział tego wskaźnika wynosi 1,5 – 2, co oznacza, że majątek obrotowy przewyższa zobowiązania krótkoterminowe 1,5 do 2 razy. Analogicznie wysokość wskaźnika poniżej 1 będzie oznaczała, że spółka ma mniej szybko zbywalnego majątku niż bieżących zobowiązań, co może być niebezpieczne dla spółki  w okresie załamania koniunktury, a zwłaszcza dla spółek o wysokich stanach zapasów.

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik bieżącej płynności

Zobacz również:

  • Rentowność
  • Płynność
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Zarządzanie długiem