Ocena fundamentów finansowych spółki

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki

Dzięki wykorzystaniu różnych kryteriów i wskaźników stosowanych w analizie finansowej można szybko i sprawnie dokonać oceny sytuacji finansowej firm.

W dziale przedstawiono najważniejsze wskaźniki, które pozwalają uzyskać rzeczywisty obraz tego, co dzieje się w przedsiębiorstwie. Porównanie ich wielkości z wskaźnikami innych firm umożliwia inwestorom dokonanie wyboru najlepszych spółek o mocnych fundamentach. Natomiast porównanie wielkości wskaźników w czasie, w wybranej spółce, pozwala na ocenę trwałości tych fundamentów.

 1. Rentowność – przedstawia zdolność spółki do generowania zysków. Jej znaczenie wynika z faktu, że pokazuje łączny wpływ płynności, zarządzania aktywami i zarządzania długiem na wyniki działalności spółki. Poniżej zostały wymienione wskaźniki pozwalające oszacować rentowność w wybranej spółce.
 2.  

 3. Płynność – zdolność spółki do zamiany aktywów na gotówkę w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań krótkoterminowych.
 4.  

 5. Przepływy pieniężne (cash flow)– faktyczne wpływy i wydatki gotówki w spółce w oparciu o rzeczywiste przepływy prezentowane są w sporządzanym odrębnie w sprawozdaniu finansowym rachunku przepływów pieniężnych. Obejmują trzy rodzaje działalności spółki: operacyjną, inwestycyjną i finansową.Zasadniczo spółka o ustabilizowanym biznesie, powiększająca swoje zdolności wytwórcze i właściwie zarządzana charakteryzuje się:
  – dodatnimi przepływami z działalności operacyjnej (generuje nadwyżki z podstawowej działalności),
  – ujemnymi przepływami z działalności inwestycyjnej (zwiększanie zdolności wytwórczych przy znaczącym udziale środków własnych),
  – ujemnymi przepływami z działalności finansowej (przewaga wydatków związanych z obniżaniem zadłużenia i wypłatą dywidend nad pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania). 

 6.  

 7. Zarządzanie kapitałem obrotowym – określa sprawność „przetwarzania” składników majątkowych w przychody, a tym samym ilustruje skuteczność spółki w zarządzaniu płynnością; można je mierzyć długością czasu (lub szybkością obrotów majątku).
 8.  

 9. Zarządzanie długiem – sposób w jaki spółka wspomaga finansowanie swojej działalności przez zaciąganie długu.

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki

Zobacz również: