Wskaźnik ROE

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik ROE

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (return on equity) jest jednym z najważniejszych wskaźników analizy fundamentalnej, ponieważ pozwala ocenić, w jakim stopniu spółka pomnaża środki powierzone jej przez właścicieli (inwestorów).

Wskaźnik ROE

Najczęściej jego sposób obliczania jest prosty, gdyż w liczniku wstawia się wartość zysku netto z rachunku zysków i strat, a w mianowniku wartość kapitału własnego znajdującą się w pasywach bilansu spółki. Ale czasami konieczna jest korekta zysku netto spółki np. z powodu jego zniekształcenia zdarzeniami jednorazowymi.

Jednak analiza przyczyn kształtowania się i ROE firmy wymaga poddania ocenie trzech czynników, które decydują o jego wysokości: rentowności sprzedaży (marża zysku netto), sprawności działania (zarządzanie aktywami) i zadłużenia. Wzrost każdego z tych czynników wpływa pozytywnie na wysokość ROE.

Wskaźnik ROE

Trzeba jednak pamiętać, że zwiększanie zadłużenia może w konsekwencji prowadzić do problemów z płynnością. Wyrażony w procentach wskaźnik ROE pozwala nie tylko łatwo porównać opłacalność inwestycji w akcje określonej spółki z alternatywnymi sposobami lokowania kapitału np. lokaty bankowe, obligacje skarbowe, ale także pozwala np. określić celowość przeznaczania zysków spółki na cele rozwojowe, zamiast wypłacania dywidend akcjonariuszom.

Jednak inwestor oceniając zasadność inwestowania w akcje określonej spółki musi mieć na uwadze nie tylko zwrot z kapitału własnego, jaki uzyskuje spółka, ale także cenę, po jakiej te akcje zostaną przez niego nabyte. Jeżeli ROE dla spółki wynosi 10 %, a inwestor nabędzie akcje po cenie np. dwukrotnie wyższej od wartości kapitału własnego przypadającego na jedna akcję (wskaźnik ceny do wartości księgowej = 2), to przy utrzymaniu poziomu 10 % ROE dla spółki, zwrot z kapitału zaangażowanego przez inwestora wyniesie jedynie 5 %.

Celem spółki jest nie tylko uzyskanie wysokiego poziomu wskaźnika ROE w danym roku, a za taki można uznać poziom co najmniej 2-3 razy przekraczający wysokość inflacji. Ważne jest także jego utrzymanie na co najmniej stabilnym, a najlepiej rosnącym, poziomie w czasie.

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik ROE

Zobacz również:

  • Rentowność
  • Płynność
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Zarządzanie długiem