Wskaźnik ROA

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik ROA

Wskaźnik rentowności aktywów spółki (return on assets) jest podobną do ROE miarą zyskowności spółki, ale pozwala ocenić efektywność wykorzystania wszystkich środków zaangażowanych w spółkę, niezależnie od tego czy zostały one powierzone spółce przez akcjonariuszy, czy też pożyczone np. w banku.

Wskaźnik ROA

Łatwo zauważyć, że istnieje ścisła zależność pomiędzy wskaźnikami ROE i ROA. Zależność tę wyznacza relacja wartości aktywów do kapitału własnego firmy, zwana mnożnikiem (Mn). Zatem ROE można przedstawić jako iloczyn ROA i mnożnika (Mn). Oznacza to, że im wyższa wartość mnożnika tym większy jest udział zadłużenia w finansowaniu aktywów firmy.

Zwiększanie zadłużenia może być więc jednym ze sposobów podnoszenia wskaźnika ROE. Mechanizm oddziaływania struktury pasywów (kapitał własny/kapitały obce) na zmianę wskaźnika ROE określa się mianem dźwigni finansowej, która może być jednak zarówno dodatnia, jak i ujemna. Nadmierny wzrost zadłużenia, poprzez wzrost kosztów oprocentowania (kredyt bankowy) lub wzrost kosztów utraconych korzyści (kredyt kupiecki), prowadzi do spadku ROA, a w konsekwencji do spadku ROE, pomimo wzrostu wartości mnożnika (Mn).

Wartość wskaźnika ROA jest zawsze niższa niż wskaźnika ROE, gdyż w mianowniku uwzględnia się także aktywa finansowane środkami obcymi. Jednak znaczne różnice miedzy wysokością obu wskaźników, np. gdy ROE jest ponad dwukrotnie wyższy niż ROA, mogą wskazywać, że zyskowność spółki jest wynikiem silnego uzależnienia od finansowania zewnętrznego, co może zwiększać w istotny sposób ryzyko prowadzonej przez tę spółkę działalności. Warto zatem pamiętać o jednoczesnej obserwacji obu tych wskaźników.

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik ROA

Zobacz również:

  • Rentowność
  • Płynność
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Zarządzanie długiem