Wskaźnik szybkiej płynności

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik szybkiej płynności

Wskaźnik szybkiej płynności (quick ratio) jest bardziej rygorystyczny od wskaźnika bieżącej płynności, ponieważ bierze pod uwagę spłatę zobowiązań bieżących wyłącznie najbardziej płynnym majątkiem, z pominięciem zapasów i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

 

Wskaźnik szybkiej płynności
Za rozsądną wartość wzorcową dla tego wskaźnika przyjmuje się 1. Niższy poziom wskaźnika może świadczyć o kłopotach płatniczych spółki, natomiast znacząco wyższy, powyżej. 1,5 wskazuje na możliwą nadpłynność środków pieniężnych w spółce lub nadmierne kredytowanie klientów.

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik szybkiej płynności

Zobacz również:

  • Rentowność
  • Płynność
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Zarządzanie długiem