Giełda |GPW|

Giełda Papierów Wartościowych w WarszawieGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), mieszcząca się w Centrum Giełdowym przy ulicy Książęcej 4, jest najważniejszą instytucją rynku kapitałowego w Polsce. Do jej głównych zadań należy prowadzenie i organizowanie obrotu instrumentami finansowymi oraz organizowanie alternatywnego systemu obrotu.

Pierwsza sesja giełdowa odbyła się 16 kwietnia 1991 r., na której notowane były akcje 5 spółek: Tonsil, Exbud, Krosno, Kable i Próchnik.

Giełda Papierów Wartościowych w WarszawieGPW koncentruje w jednym miejscu i czasie zlecenia kupujących i sprzedających. Na podstawie tych zleceń ustalane są kursy poszczególnych instrumentów finansowych. Realizacja zleceń odbywa się w trakcie sesji giełdowych według ściśle określonych zasad. W celu poprawienia płynności instrumentów notowanych na GPW, na rynku, oprócz inwestorów, działają również tzw. animatorzy. Są to członkowie giełdy lub inne instytucje finansowe (działające na podstawie umowy z Giełdą), które składają zlecenia na zakup bądź sprzedaż danego instrumentu na własny rachunek.

Elektroniczny system na jakim opiera się Giełda Papierów Wartościowych sprawia, że nie istnieje fizyczna dostawa zakupionych papierów wartościowych. Oznacza to w praktyce, że cały obrót instrumentami finansowymi na rynku giełdowym jest obrotem niematerialnym, a wszystkie papiery wartościowe przechowywane są jedynie w formie zapisu elektronicznego w systemie komputerowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Każdy taki zapis ma odzwierciedlenie w zapisach na rachunkach klientów w biurach maklerskich. Każda nowa transakcja zmienia zapis w KDPW jak również na rachunku maklerskim.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi handel na czterech rynkach:

Główny Rynek GPW – działa od 16 kwietnia 1991 roku. Jest to rynek regulowany podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Instrumenty notowane na Głównym Rynku GPW to:

– akcje,
– obligacje,
– prawa poboru,
– prawa do akcji (PDA),
– certyfikaty inwestycyjne,
– produkty strukturyzowane,
– ETF-y
– kontrakty terminowe,
– opcje,
– jednostki indeksowe.
Od 1 lipca 2010 r. inwestorzy uzyskali dodatkowo możliwość zawierania krótkich pozycji transakcji na najbardziej płynnych akcjach i obligacjach (tzw. krótka sprzedaż).

NewConnect – działa do 30 sierpnia 2007 r. Jest prowadzony przez Giełdę w formie alternatywnego systemu obrotu. Powstał przede wszystkim z myślą o relatywnie małych, nowych firmach. Przedmiotem handlu na NewConnect są:

– akcje,
– prawa do akcji (PDA),
– prawa poboru,
– kwity depozytowe
– inne udziałowe papiery wartościowe.

Catalyst – powstał 30 września 2009 r. Jest to rynek instrumentów dłużnych – obligacji komunalnych, korporacyjnych i listów. Działa w formie alternatywnego systemu obrotu. Przeznaczony jest zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i hurtowych.

Poee Rynek Energii GPW – powstał 11 grudnia 2010 r. Obejmuje obszar rynku towarowego. Przedmiotem handlu na tym rynku jest energia elektryczna oraz kontrakty terminowe na energię.