Tydzień na rynkach: Negatywne tendencje w wynikach firm wyhamowują

Poprawa sytuacji gospodarczej widoczna zarówno w wskaźnikach wyprzedzających koniunktury (PMI), jak również w tzw. „twardych” danych (PKB, produkcja przemysłowa czy sprzedaż detaliczna), powoli zaczyna być widoczna także w wynikach firm. Z prezentacji wyników spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, opublikowanych przez Gazetę Giełdową Parkiet wynika, że dotychczasowe negatywne tendencje wyhamowują. Przedstawione wyniki obliczono narastająco za cztery ostatnie kwartały i porównano je do takiego samego okresu zakończonego w III kwartale 2012 roku. Wynika z nich, że przychody ze sprzedaży spadły o 1,2 %. Pozytywnie pod względem przychodów zaprezentowały się następująca branże: oprogramowanie i usługi informatyczne – wzrost o 7,1 % i sprzedaż detaliczna dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku – wzrost o 3,6 %. Z kolei relatywnie najsłabsze wyniki uzyskali: deweloperzy – spadek o 4,2 %, firmy inżynieryjne i budowlane – spadek o 3,3 % oraz banki – spadek o 3,1 %. Z kolei zysk operacyjny firm notowanych na GPW spadł w stosunku do poprzedniego okresu o 2,7 %. Najlepiej zaprezentowały się następujące branże: sprzedaż detaliczna dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku – wzrost o 8,1 % oraz oprogramowanie i usługi informatyczne – wzrost o 5,8 %. Natomiast najsłabsze porównawczo wyniki operacyjne uzyskały następujące branże: deweloperzy – spadek o 18,2 %, wydobycie i przetwarzanie metali – spadek o 14,9 % oraz usługi telekomunikacyjne – spadek o 12,8 %. Analiza wyników netto spółek pokazuje, że w analizowanym okresie, spadkowi przychodów towarzyszył wzrost kosztów, co spowodowało, że spadek zysków netto był większy niż spadek przychodów. Zysk netto w analizowanym okresie spadł o 5,1 %. Najlepiej pod tym względem zaprezentowały się spółki zajmujące się : oprogramowaniem i usługami informatycznymi – wzrost o 6,8 % oraz produktami budowlanymi – wzrost o 6,7 %. Natomiast najgorsza sytuacja wystąpiła u deweloperów i w firmach inżynieryjnych i budowlanych, które wykazały straty na zbliżonym poziomie jak w porównawczym okresie, a także usługi telekomunikacyjne, które obniżyły wynik o 27,1 %. Skutki spowolnienia gospodarczego nadal szczególnie widoczne są w branży deweloperskiej i budowlanej. Na drugim biegunie znajduje się branża oprogramowania i usług informatycznych oraz sprzedaż detaliczna dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, gdzie widać wyraźną poprawę wyników.

Lepszy obraz sytuacji przedsiębiorstw w kraju pokazują opublikowane dane GUS. Wynika z nich, że wynik finansowy netto przedsiębiorstw po trzech kwartałach 2013 roku wzrósł o 4,6 %.w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniósł 70,3 mld zł. Badania urzędu centralnego wskazują, że zysk netto wykazało 73,4% ogółu przedsiębiorstw wobec 72,1 % przed rokiem a wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 4,5 % wobec 4,4 % rok temu. Poziom sprzedaży eksportowej był o 6,3 % wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku, a jej udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 22,2%. do 23,6%.

Poprawa sytuacji gospodarczej widoczna jest w indeksach giełdowych, które pomimo perturbacji związanymi ze projektowanymi zmianami w II filarze systemu emerytalnego, ustanawiają nowe kilkuletnie szczyty. Jednak kontynuacja pozytywnych trendów może nie być łatwa i wymaga co najmniej wyraźnej poprawy wyników firm. Przynajmniej część z nich powinna pokazać je już w czwartym kwartale, który jest tradycyjnie dobrym okresem m.in. dla branży spożywczej, spółek odzieżowych i obuwniczych, sprzedających sprzęt elektroniczny i gry. Ponadto poprawa sytuacji w strefie euro, a zwłaszcza w gospodarce niemieckiej sprzyjać będzie szerokiemu gronu eksporterów, a zatwierdzony budżet unijny na lata 2014 – 2020 powoli przybliża nas do nowego, silnego impulsu, związanego z inwestycjami infrastrukturalnymi, a także dodatkowymi środkami wspierającymi innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Oczekiwania te potwierdza ostatni raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która mocno w górę podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na lata 2013-2014. OECD prognozuje, że w tym roku Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrośnie o 1,4%, a w 2014 będzie to wzrost o 2,7%. Jeszcze w maju br. szacunki te kształtowały się odpowiednio na poziomie 0,9% i 2,2%. OECD oczekuje ponadto wyraźnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce w 2015 roku, gdy gospodarka ma rozwijać się w tempie 3,3%. Czas pokaże na ile indeksy giełdowe zdyskontowały już te pozytywne oczekiwania.

Gospodarka

Niełatwą drogę ożywienia światowej gospodarki sygnalizuje ostatni raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w którym skorygowała w dół do 2,7% z 3,1% szacowanych jeszcze w maju br. prognozę wzrostu gospodarczego dla światowej gospodarki w tym roku. W przyszłym roku prognozę wzrostu obniżono do 3,6% z 4%, a w 2015 roku OECD oczekuje przyśpieszenia dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) dla światowej gospodarki do 3,9%.

Wstępne szacunki wskaźnika wyprzedzającego koniunktury dla przemysłu USA, opublikowanych przez Markit Economics, sygnalizują poprawę ożywienia. Indeks PMI wzrósł w listopadzie do 54,3 z 51,8 pkt.. Jest to najwyższy odczyt od marca br. Mediana prognoz ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera wynosiła 52,4 pkt.

W październiku 2013 r. roczna dynamika inflacji konsumenckiej (CPI) w USA ukształtowała się na poziomie 1% r/r w porównaniu do 1,2% r/r we wrześniu i oddaliła się od celu inflacyjnego Fed na poziomie 2%. Uzyskany wynik był zgodny z rynkowymi oczekiwaniami.

Sprzedaż detaliczna w USA w październiku wzrosła o 0,4% m/m Rynek oczekiwał zwyżki o 0,1%, po tym jak we wrześniu sprzedaż nie zmieniała się. W relacji rocznej sprzedaż detaliczna wzrosłą w październiku o 3,9%.

Indeks Fed z Filadelfii (Philadelphia Fed Index), obrazujący kondycję gospodarczą w stanach Pensylwania, New Jersey i Delawere, miał w listopadzie wartość 6,5 pkt. Mediana prognoz ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera wynosiła 15 pkt. We wrześniu indeks ten miał wartość 19,8 pkt.

Opublikowane tygodniowe dane nt. nowych zasiłków dla bezrobotnych wskazują, że ich liczba spadła o 21 tys. do 323 tys. Rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 335 tys.

Wskaźniki wyprzedzające koniunktury sygnalizują lekkie spowolnienie ożywienia gospodarki strefy euro. Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 51,5 pkt. wobec 51,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca, co wynika z wstępnych wyliczeń. Anlitycy szacowali wartość indeksu na 52,0 pkt. Wartość wskaźnika powyżej 50 pkt oznacza ożywienie w gospodarce. Lepiej wygląda sytuacja w przemyśle. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro wyniósł w listopadzie 51,5 pkt. wobec 51,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 51,5 pkt. Natomiast indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro wyniósł w listopadzie 50,9 pkt. wobec 51,6 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy szacowali wskaźnik na 51,9 pkt.

Dobre perspektywy ma przed sobą gospodarka niemiecka. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec wyniósł w listopadzie 52,5 pkt. wobec 51,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca, co wynika z wstępnych wyliczeń. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 52 pkt. Natomiast indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec wyniósł w listopadzie 54,5 pkt. wobec 52,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 53,0 pkt

Gorzej wygląda sytuacja we Francji. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji wyniósł w listopadzie 47,8 pkt. wobec 49,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 49,5 pkt. Natomiast indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji wyniósł w listopadzie 48,8 pkt. wobec 50,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca.. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 51,0 pkt.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec wzrósł w III kw. 2013 r. o 0,3 % k/k, po uwzględnieniu czynników sezonowych, po wzroście w II kw. o 0,7 %. Wstępnie spodziewano się wzrostu PKB na tym samym poziomie W ujęciu r/r PKB Niemiec wzrósł w III kw. o 0,6 %. Tu także szacowano wzrost PKB o 0,6 proc. W II kw. wzrost wyniósł 0,5 %. Urząd statystyczny podał, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł III kw. 2013 o 1,1 %. r/r, wobec wzrostu o 0,9 % w II kw. Tu wstępnie oczekiwano wzrostu o 1,1 %.

Listopad przyniósł wyraźną poprawę nastrojów wśród niemieckich przedsiębiorców, po tym jak lekko pogorszyły się one w październiku. Wskaźnik Instytutu Ifo obrazujący nastroje przedsiębiorców (Ifo Business Climate) wzrósł do 109,3 pkt. z 107,4 pkt. w październiku br. Rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 107,7 pkt.
Również poziom zaufania niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych okazał się w listopadzie lepszy niż oczekiwali ekonomiści. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup co do wzrostu gospodarczego Niemiec, wzrósł do 54,6 pkt. z 52,8 pkt. miesiąc wcześniej. To czwarty z kolei miesiąc wzrostu tego wskaźnika. Tymczasem analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 54,0 pkt.

W październiku 2013 roku produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 4,4% w relacji rocznej, po tym jak miesiąc wcześniej jej dynamika wyniosła 6,2% r/r. To wynik zgodny z oczekiwaniami. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa ukształtowała się w październiku na poziomie o 3,8% wyższym niż przed rokiem. Miesiąc wcześniej był wzrost o 5% r/r
.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w listopadzie 50,4 pkt. wobec 50,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca, co wynika z wstępnych wyliczeń HSBC Holdings i Markit Economics. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 50,8 pkt

Akcje, obligacje, waluty, surowce

Ostatni tydzień na amerykańskich giełdach był siódmym z kolei, w którym indeksy giełdowe wzrosły. Indeks S&P 500, który znalazł się na nowych, historycznych szczytach, w ostatni piątek osiągnął na zamknięciu 1805 pkt, wobec 1798 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,4 %). Niemiecki DAX na koniec tygodnia osiągnął 9219 pkt., wobec 9169 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,5 %). Indeks WIG zakończył tydzień na poziomie 54834 pkt, wobec 53896 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,7 %). Indeks WIG-Plus, obejmujący notowania najmniejszych spółek, najbardziej wrażliwych na koniunkturę, na koniec ostatniego tygodnia uzyskał 1103,9 pkt, wobec 1104,7 pkt na koniec poprzedniego tygodnia. (spadek o 0,1 %).

W ostatni piątek rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 2,777 % wobec 2,698 % w ubiegłym tygodniu ( wzrost o 2,9 %). Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski w ostatni czwartek wyniosła 4,455 % wobec 4,387 % (wzrost o 1,6 %).
Kolejny tydzień na eurodolarze był wzrostowy. Zamknięcie EUR/USD na koniec tygodnia wypadło na poziomie 1,355 USD wobec 1,349 USD na koniec poprzedniego (wzrost o 0,4 %). Kurs USD/PLN, wyniósł na zamknięciu 3,09 PLN, wobec 3,10 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,3 %). W ostatni piątek kurs EUR/PLN wyniósł 4,19 PLN, wobec 4,18 na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,2%)

W ubiegłym tygodniu na rynku ropy miała miejsce kontynuacja wzrostów. W ostatni piątek w Londynie ropa Brent kosztowała 110,7 USD za baryłkę, wobec 107,5 USD za baryłkę na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 3,0 %). Odreagowały także ceny miedzi. Za tonę miedzi na koniec tygodnia płacono 7091 USD, wobec 7010 USD na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,2 %). Nadal słabo zachowują się ceny metali szlachetnych.. Cena złota w na zakończenie tygodnia wyniosła 1243 USD za uncję, wobec 1290 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 3,5 %). Cena srebra wyniosła w ostatni piątek 19,8 USD za uncję, wobec 20,8 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 5,9 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Porozumienie w sprawie budżetu Po nieudanym spotkaniu przywódców Unii Europejskiej w sprawie budżetu na lata 2014 – 2020 w...
  2. Tydzień na rynkach: stan zawieszenia Ustalenia ostatniego szczytu przywódców Unii Europejskiej zostały przyjęte z mieszanymi uczuciami. Dla jednych planowana umowa...
  3. Tydzień na rynkach: Niespełnione nadzieje Pomimo deklaracji szefa Europejskiego Banku Centralnego z poprzedniego tygodnia, na posiedzeniu Rady Dyrektorów nie zostały...
  4. Tydzień na rynkach: Wyprzedzająca decyzja EBC Wydarzeniem tygodnia była decyzja Europejskiego Banku Centralnego (EBC), który niespodziewanie obniżył stopę refinansową o 25...
  5. Tydzień na rynkach: Ożywienie dotarło do Polski Oczekiwane ożywienie polskiej gospodarki staje się faktem. Opublikowany w minionym tygodniu wskaźnik HSBC PMI dla...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *