Tydzień na rynkach: KW zmienia szyld

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele górniczych i energetycznych spółek oraz banków i instytucji finansowych podpisali  porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Formalnie wtorkowe porozumienie dotyczy m.in. sprzedaży 11 kopalń i czterech zakładów Kompanii Węglowej na rzecz Polskiej Grupy Górniczej. Inwestorzy deklarują w porozumieniu plan dokapitalizowania PGG na finalną kwotę 2 mld 417 mln zł, w tym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja i PGNiG Termika po 500 mln zł, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorców 300 mln zł, TF Silesia 400 mln zł, a Węglokoks 217 mln zł. Z kwoty 2.417 mln zł,  1.800 mln zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostała kwota to konwersja wierzytelności TFS i Węglokoksu. Banki, wraz z Węglokoksem, deklarują objęcie nowych obligacji PGG na kwotę 1 mld 37 mln zł w rezultacie refinansowania aktualnego programu emisji obligacji Kompanii Węglowej,. przy czym zaangażowanie Węglokoksu sięgnie poziomu 421,5 mln zł, a zaangażowanie banków 615,5 mln zł. Już wcześniej cała ponad 32,5-tysięczna załoga Kompanii Węglowej otrzymała gwarancję przejścia do nowego podmiotu na zasadach przewidzianych w art. 23’ Kodeksu pracy, czyli z zachowaniem wszystkich dotychczasowych uprawnień pracowniczych – zarówno wynagrodzeń, jak i dodatkowych świadczeń. Wyjątkiem jest zawieszona maksymalnie na dwa lata tzw. 14. pensja, na co związki zgodziły się w odrębnym porozumieniu. Dotychczasowe regulacje płacowe mają obowiązywać do czasu wejścia w życie nowego układu zbiorowego pracy, co ma nastąpić najpóźniej do końca przyszłego roku. Układ ma uprościć zasady wynagradzania i wprowadzić do niego elementy motywacyjne. Biznesplan PGG zakłada, że w końcu przyszłego roku spółka i poszczególne kopalnie mają pracować bez strat, chociaż  w ubiegłym roku rentowne były tylko trzy z 11 kopalń Kompanii. PGG ma zwiększyć wydajność, połączyć kopalnie w bardziej efektywne struktury, przekazać zbędny majątek do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (wiąże się to z dobrowolnym odejściem ok. 4 tys. osób, które skorzystają z pakietu osłonowego), a w efekcie zmniejszyć koszty wydobycia węgla. Poziom wydobycia kopalni PGG ma wynieść ok. 28 mln ton tego surowca. Na razie nikt nie mówi o kosztach. I to nie tych wynikających z wyłożonych przez inwestorów pieniędzy, ale tych które mogą być potem przenoszone na odbiorców energii. Z szacunków  Warszawskiego  Instytutu Studiów Ekonomicznych, który pracuje nad raportem dotyczącym perspektyw dla PGG trzeba byłoby zamknąć połowę z wnoszonych tam 11 kopalń KW i zwolnić połowę z pracujących 32,5 tys. osób. Chodzi o to by nie przejadać jednostkowych zysków i nie doinwestować produkcji tam, gdzie to nie ma sensu. Na razie rząd nie mówi o zamknięciu  żadnego z deficytowych zakładów, a jedynie o zespoleniu części  z nich. Od lipca ma funkcjonować pięć megakopalń, z czego samodzielnie tylko dwie: rentowny Bolesław Śmiały i najbardziej deficytowa Sośnica. Istnieją poważne obawy, że wynegocjowane ze związkami porozumienie nie daje dużych nadziei na realizację zakładanego wstępnie biznesplanu. Ze względu na dużą nadpodaż węgla trudno liczyć na istotne odbicie jego cen. Biznesplan PGG zakłada spadek kosztów operacyjnych wydobycia w przeniesionych do nowej spółki kopalniach KW do 214 zł/t już w przyszłym roku. Łącznie z amortyzacją sięgną one 235 zł/t. A to więcej niż płaciła przez ostatnie miesiące energetyka za węgiel Kompanii. Zdaniem Krzysztofa Kubiszewskiego z DM Trigon po utworzeniu PPG każda z energetycznych spółek Skarbu Państwa będzie miała jakąś ekspozycję na segment wydobycia. Jego zdaniem hurtowa cena energii musi wzrosnąć  średnio o 18 zł/MWh, żeby biznesplan PGG się spinał. Zakłada przy tym wzrost cen węgla z obecnych 200 zł/tonę do 235 zł/tonę. W takim optymistycznym dla energetyki, ale pesymistycznym dla konsumentów scenariuszu wzrost cen hurtowych oznaczałby ponad 11 % podwyżkę cen prądu w hurcie w stosunku do dzisiejszych poziomów. Natychmiast odczułby to przemysł, który płaci za prąd według stawek rynkowych. Z czasem wyższe koszty byłyby przerzucane także na gospodarstwa domowe w taryfach ustalanych przez URE. Nie widać  jednak fundamentalnych przesłanek do tego by cena hurtowa rosła w najbliższym czasie, Zwłaszcza, że jest ona i tak wyższa niż na ościennych giełdach. Część analityków wierzy raczej w negatywny scenariusz dla PGG. Ich zdaniem zmiana szyldu nic nie zmieni. Zainwestowane środki będą kolejną kroplówką dla sektora wydobywczego – uważa Paweł Puchalski z DM BZ WBK.. Finał może być taki, że górnictwo sobie poradzi, ale kosztem obniżenia przepływów gotówkowych energetyki. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że wzrost cen węgla nie w pełni przełoży się na ceny energii. To duże ryzyko dla energetyki, która zostanie z niskimi cenami energii i droższym paliwem.

Gospodarka

Produkt Krajowy Brutto USA w pierwszym kwartale 2016 r. wzrósł o 0,5 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk – podał Departament Handlu USA we wstępnym wyliczeniu. Analitycy spodziewali się wzrostu PKB USA o 0,7 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.  W czwartym kwartale 2015 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 1,4 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. (PAP)

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 52,1 pkt. – podano we wstępnym wyliczeniu. Analitycy oczekiwali wskaźnika na poziomie 52 pkt.  W marcu indeks wyniósł 51,3 pkt.  Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze. (PAP)

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w kwietniu do 50,4 pkt. z 53,6 pkt. w poprzednim miesiącu – podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 52,6 pkt.  Poziom 50 pkt. stanowi granicę pomiędzy rozwojem a recesją. (PAP)

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, wyniósł w kwietniu 89 pkt. – podano w końcowym wyliczeniu. Analitycy spodziewali się w kwietniu wskaźnika na poziomie 90,0 pkt.  W marcu wskaźnik wyniósł 91,0 pkt.(PAP)

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wyniósł w kwietniu 94,2 pkt. – wynika z opublikowanego we wtorek raportu Conference Board. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 95,8 pkt. W marcu indeks wyniósł 96,1 pkt. po korekcie, wobec 96,2 pkt. przed korektą. (PAP)

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła do 257 tys. z 248 tys. tydzień wcześniej – poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 259 tys.  Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 2,130 mln w tygodniu, który skończył się 16 kwietnia – podał Departament Pracy. Tutaj analitycy spodziewali się 2,136 mln osób. (PAP)

 Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w I kwartale 2016 r. wzrósł o 0,6 proc. kdk – poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w I wyliczeniu.Analitycy prognozowali, że PKB w I kw. kdk wzrósł o 0,4 proc.  Rdr PKB w strefie euro wzrósł w I kw. o 1,6 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 1,4 proc.(PAP)

 Ceny konsumpcyjne w strefie euro spadły o 0,2 proc. w kwietniu rdr – podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, we wstępnym wyliczeniu. Analitycy spodziewali się spadku o 0,1 proc.  W marcu ceny konsumpcyjne pozostały bez zmian rdr. (PAP)

Stopa bezrobocia w strefie euro w marcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 10,2 proc., wobec 10,4 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie – poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 10,3 proc. wobec 10,3 proc. przed korektą w lutym.  Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 8,8 proc., wobec 8,9 proc. w poprzednim miesiącu.  Najwyższa była w Hiszpanii: 20,4 proc., najniższa w Niemczech: 4,2 proc.  W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 6,8 proc. wobec 6,8 proc. w II – podał Eurostat. (PAP)

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w marcu spadła o 1,1 proc. mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 0,3 proc., po korekcie – poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Analitycy spodziewali się tymczasem wzrostu mdm o 0,4 proc., po spadku o 0,4 proc., przed korektą w II.  W ujęciu rdr sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,7 proc. – podali statystycy. W II sprzedaż wzrosła o 5,5 proc., po korekcie z +5,4 proc.  W III oczekiwano wzrostu rdr o 2,7 proc. (PAP)

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w kwietniu 106,6 pkt. wobec 106,7 pkt. w poprzednim miesiącu – podał instytut Ifo w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 107,1 pkt.  Wskaźnik ocen obecnej sytuacji wyniósł 113,2 pkt. wobec 113,8 pkt. poprzednio. Tu analitycy spodziewali się 113,8 pkt., bez zmian.  Indeks oczekiwań wyniósł natomiast 100,4 pkt. wobec 100,0 pkt. poprzednio. Oczekiwano 100,9 pkt.(PAP

Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na maj wyniósł 9,7 pkt. wobec 9,4 pkt. miesiąc wcześniej – podała niemiecka grupa badań rynkowych GfK. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 9,4 pkt., bez zmian.  Wskaźnik oczekiwań biznesowych wzrósł do 6,3 pkt. z 0,5 pkt.  Indeks oczekiwań co do dochodów zwyżkował do 57,5 pkt. z 50,5 pkt. poprzednio.  Wskaźnik gotowości do wydawania pieniędzy przez konsumentów wyniósł 55,4 pkt. wobec 50,0 pkt.  Indeks GfK powstaje na podstawie ankiety przeprowadzanej wśród 2.000 niemieckich konsumentów. Wskazuje on, jak będą wyglądać ich wydatki w następnym miesiącu. (PAP)

 

Akcje, obligacje, waluty i surowce

 Na koniec  tygodnia S&P 500 uzyskał na zamknięciu 2065      pkt, wobec  2092  pkt na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 1,3 %). Niemiecki DAX  na koniec tygodnia osiągnął 10039    pkt. wobec 10374 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 3,2 %). Indeks WIG, zakończył tydzień na poziomie 47642     pkt, wobec  48446  pkt na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 1,7 %).

W ostatnim tygodniu  rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 1,828     % wobec   1,886 % w poprzednim tygodniu (spadek o 3,1 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła 0,290    %   wobec  0,235 % na koniec poprzedniego  tygodnia (wzrost o 23,4  %).  Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski  wyniosła 3,070   %  wobec 3,039 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,0 %).

 Zamknięcie EUR/USD na koniec tygodnia  wypadło na poziomie 1,145     USD  wobec  1,123 USD  na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,0 %).  Kurs USD/PLN  wyniósł 3,82    PLN, wobec 3,89 PLN   na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 1,8 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,37    PLN, wobec 4,36  na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,2 %).

W ostatnim tygodniu w Londynie ropa  Brent kosztowała 47,39       USD za baryłkę, wobec   45,13 USD  za baryłkę  na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 5,0 %)   Za tonę miedzi na koniec tygodnia płacono 5033  USD, wobec podobnego poziomu  na koniec  poprzedniego tygodnia. Cena   złota w na zakończenie tygodnia    wyniosła 1295          USD za uncję, wobec   1234USD za uncję na koniec   poprzedniego tygodnia  (wzrost o 4,9  %).   Cena srebra wyniosła  17,87         USD za uncję,  wobec   16,99 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 5,2 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie

 

 

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Optymizm wyparował Agencja Moody’s utrzymała długoterminowy rating Polski na poziomie A2. Jednocześnie perspektywa ratingu została zmieniona ze...
  2. Tydzień na rynkach: Polityka szkodzi gospodarce Spór polityczny w naszym kraju ma coraz bardziej wyraźny wpływ  na realną gospodarkę, a nic...
  3. Tydzień na rynkach: Fed podtrzymuje wzrosty Dwa tygodnie temu rynki ożywił Europejski Bank Centralny, natomiast w ostatnim tygodniu wzrosty głównych indeksów...
  4. Tydzień na rynkach: Projekt budżetu na 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2016. W projekcie zaplanowano dochody budżetu państwa...
  5. Tydzień na rynkach: MFW obniża prognozę światowego PKB W styczniowym raporcie World Economic Outlook (WEO) Update Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył tegoroczną prognozę...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *