Tydzień na rynkach: Wyniki spółek giełdowych w I kwartale 2014 r.

Pierwszy kwartał 2014 r. nie potwierdził stopniowej poprawy wyników finansowych giełdowych firm, jakie obserwowaliśmy w dwóch poprzednich kwartałach. Tym razem nie było widać efektu poprawiającej się sytuacji gospodarczej w Polsce. Potwierdza to prezentacja zestawień wyników za I kwartał spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, opublikowanych przez Gazetę Giełdową Parkiet. Przy prezentacji zestawień wyników autorzy zastosowali metodologię sumy kroczącej, polegającej na porównaniu sumy wyników czterech ostatnich kwartałów do sumy wyników z poprzednich czterech kwartałów. Chociaż w pierwszym kwartale 2014 r. wzrost gospodarczy mierzony wielkością PKB wzrósł o 3,3 %, to firmy giełdowe pokazały gorsze wyniki zarówno na poziomie przychodów, operacyjnym, jak i zysku netto. Narastająco po 4 kwartałach sprzedaż spadła o 1,4 %, zysk operacyjny zmniejszył się o 4,6 %, a zysk netto spadł o 6,5 %.

Pozytywnie pod względem przychodów zaprezentowały się następująca branże: sprzedaż detaliczna – wzrost o 0,8 %, media – wzrost o 0,6 %, firmy inżynieryjne i budowlane oraz produkty budowlane – wzrost o 0,5 %. Z kolei relatywnie najsłabsze wyniki uzyskały branże: wydobycie i przetwarzanie metali – spadek o 4,8 %, ropa, gaz i węgiel – spadek o 2,4 %, banki – spadek o 2,2 %. Pod względem zmian w wysokości zysku operacyjnego (bez banków) najlepiej zaprezentowały się następujące branże: deweloperzy – wzrost o 39,6 %, usługi telekomunikacyjne – wzrost o 11,6 %, produkty budowlane – wzrost o 10,1 %. Natomiast najsłabsze porównawczo wyniki operacyjne uzyskały następujące branże : chemikalia – spadek o 21,3 %, wydobycie i przetwarzanie metali – spadek o 20,9 %, energetyka – spadek o 8,4 %. Pod względem zmian wysokości zysku netto najlepiej zaprezentowały się spółki zajmujące się: usługami telekomunikacyjnymi – wzrost o 68,5 %, mediami – wzrost o 28,7 %, bankowością – wzrost o 0,5 %. Wyraźną poprawę zanotowały także dwie inne branże: deweloperzy, którzy zanotowali zysk wobec straty w poprzednim okresie oraz firmy inżynieryjne i budowlane, które wyraźnie zmniejszyły stratę. Natomiast najgorsza sytuacja wystąpiła w następujących branżach: produkty budowlane – zmniejszenie zysku netto o 84,1 %, chemikalia – zmniejszenie zysku o 24,7 %, wydobycie i przetwarzanie metali – zmniejszenie zysku o 21,9 %.

Brak poprawy sytuacji ekonomicznej firm znalazł odzwierciedlenie w relatywnej słabości indeksów warszawskiej giełdy. Zwłaszcza, że ich wzrostowi nie sprzyjał trwający konflikt Rosja-Ukraina i trudności firm eksportujących swoje towary lub usługi na Wschód. Do tego dochodzi jeszcze lokalne ryzyko związane z OFE, po informacjach o niewielkiej liczbie osób, które dotychczas zdecydowały o pozostaniu w OFE oraz zwiększenie przez te podmioty zakupów akcji za granicą, kosztem rynku krajowego.

Gospodarka

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 56,2 pkt wobec 55,4 pkt miesiąc wcześniej – podano we wstępnym wyliczeniu. Analitycy oczekiwali w maju wskaźnika na poziomie 55,5 pkt. Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury wzrósł w kwietniu o 0,4 % – podała Conference Board. Analitycy spodziewali się wzrostu tego wskaźnika właśnie o 0,4 % m/m. W marcu indeks wzrósł o 1,0 %. Indeks pokazuje, jak będzie sobie radzić amerykańska gospodarka w ciągu następnych 3-6 miesięcy.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 28 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 326 tys. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 310 tys.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w kwietniu wzrosła do 4,65 mln w ujęciu rocznym. W marcu liczba ta wyniosła 4,59 mln. Analitycy z Wall Street spodziewali się wzrostu sprzedaży domów na rynku wtórnym do 4,69 mln.

Sprzedaż nowych domów w USA w kwietniu wyniosła 433 tys. w ujęciu rocznym. Analitycy spodziewali się, że sprzedaż nowych domów wyniesie 425 tys. Miesiąc wcześniej odnotowano 407 tys. po korekcie (384 tys. przed korektą).

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 52,5 pkt. wobec 53,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 53,2 pkt. Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze przemysłowym.

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 53,5 pkt. wobec 53,1 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy szacowali wskaźnik na 53,0 pkt. Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 53,9 pkt. wobec 54,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali wartość indeksu na 53,9 pkt. Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w gospodarce.

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 52,9 pkt. wobec 54,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 54,0 pkt.

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 56,4 pkt. wobec 54,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 54,5 pkt.

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 49,3 pkt. wobec 51,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 51,0 pkt.

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 49,2 pkt. wobec 50,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 50,4 pkt.

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w kwietniu o 5,4 % wyższa niż przed rokiem i o 2,3% niższa w porównaniu z marcem br. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w kwietniu wzrostu produkcji r/r o 4,9 %, zaś m/m spadku o 2,6%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,3 % wyższym niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 0,9 % wyższym w porównaniu z marcem br W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 21,8 %., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 15,3 %., mebli – o 14,9 %., pozostałego sprzętu transportowego – o 10,8%., wyrobów z metali – o 9,8 %., artykułów spożywczych – o 8,6 % oraz metali – o 8,2 %. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku wystąpił w 7 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 20,5 %, w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 6,8 %., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,6 %., w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 4,7 %.

Według wstępnych wyliczeń HSBC Holdings i Markit Economics indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w maju 49,7 pkt. wobec 48,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali 48,3 pkt, spodziewając się lekkiej poprawy. To piąty miesiąc z rzędu, gdy PMI jest poniżej 50 pkt.

Akcje, obligacje, waluty i surowce

W ostatni czwartek S&P 500 uzyskał na zamknięciu 1901 pkt, wobec 1878 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,2 %). Niemiecki DAX na koniec tygodnia osiągnął 9768 pkt., wobec 9629 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,4 %). Warszawski indeks WIG, zakończył tydzień na poziomie 52413 pkt, wobec 50859 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 3,1 %).

W ostatni piątek rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 2,534 % wobec 2,512 % w ubiegłym tygodniu (wzrost o 0,9 %). Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski w ostatni piątek wyniosła 3,743 % wobec 3,794 %na koniec ubiegłego tygodnia (spadek o 1,4 %).

Zamknięcie EUR/USD na koniec tygodnia wypadło na poziomie 1,363 USD wobec 1,370 USD na koniec poprzedniego (spadek o 0,5 %). Kurs USD/PLN, wyniósł na zamknięciu 3,05 PLN, wobec 3,06 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,3 %) . W ostatni piątek kurs EUR/PLN wyniósł 4,15 PLN, wobec 4,19 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 1,0 %).

W ostatni piątek w Londynie ropa Brent kosztowała 110,6 USD za baryłkę, wobec 109,7 USD za baryłkę na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,8 %) Za tonę miedzi na koniec tygodnia płacono 6904 USD, wobec 6854 USD na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,7 %). Cena złota w na zakończenie tygodnia wyniosła 1293 USD za uncję, wobec podobnego poziomu na koniec poprzedniego tygodnia . Cena srebra wyniosła w ostatni piątek 19,47 USD za uncję, wobec 19,35 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,6 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Stopniowa poprawa wyników spółek giełdowych Od dwóch kwartałów widać stopniową poprawę wyników finansowych giełdowych firm. Jest to efekt poprawiającej się...
  2. Tydzień na rynkach: EBC ponownie wkracza do akcji Europejski Bank Centralny (EBC) obniżył prognozę inflacji w strefie euro na wszystkie lata do 2016...
  3. Tydzień na rynkach: Trudny poczatek roku na giełdach W Chinach pierwsza sesja w nowym roku, datowanym oczywiście nie według kalendarza chińskiego, ale według...
  4. Tydzień na rynkach: Trudne czasy dla górnictwa. Chociaż produkcja energii w Polsce oparta jest o węgiel, to nie oznacza, że jego producenci...
  5. Tydzień na rynkach: Wyniki przedsiębiorstw coraz gorsze Spowolnienie gospodarcze coraz wyraźniej przekłada się na wyniki firm. Rośnie odsetek firm w których spadają...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *